Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Bratislava

Pozemkové úpravy / JPÚ Hrubá Lúka

13/06/12
Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav

Dňa 13.06.2012 Obvodný pozemkový úrad v Bratislave vydal Rozhodnutie zn. 937/09/3297/12/LVY, ktorým schválil vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v časti k. ú. Dúbravka, lokalita Hrubá Lúka.

 

Rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle ust. §  14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. (ďalej len "zákon").

 

Voči tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať v zmysle ust. § 14 ods. 4 zákona.

Mgr. Lucia Vyhlídalová
25/04/12
Nariadenie vykonania projektu JPÚ Hrubá Lúka

Po dohodnutí postupu prechodu na nové hospodárenie v novom usporiadaní na zasadnutí predstavenstva združenia účastníkov dňa 24.04.2012, OPÚ nariadením zn. 937/09/2333/12/LVY zo dňa 24.04.2012 nariadil vykonanie projektu JPÚ v súlade s ust. § 14 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

Mgr. Lucia Vyhlídalová
20/03/12
Rozhodnutie o schválení projektu JPÚ Hrubá lúka

.

Mgr. Katarína Vargová
Ubytovanie v Nitre