Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Bratislava

Pozemkové úpravy / JPÚ DNV

13/09/13
Verejná vyhláška - schválenie RPS

Verejná vyhláška - schválenie RPS

04/09/13
Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie - verejná vyhláška

Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie - verejná vyhláška

28/08/13
Verejná vyhláška - pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie konané 30.09.2013

Verejná vyhláška - pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie konané 30.09.2013

26/08/13
Záznam z prerokovania úpravy Špecifických podmienok, JPÚ Devínska Nová Ves, lokalita Pobočné

Záznam z prerokovania úpravy Špecifických podmienok, JPÚ Devínska Nová Ves, lokalita Pobočné

20/08/13
Záznam z pracovného stretnutia prípravného výboru

Záznam z pracovného stretnutia prípravného výboru

05/06/13
Zverejnenie RPS JPÚ DNV, lokalita Pobočné

Zverejnenie RPS verejnou vyhláškou, JPÚ DNV, lokalita Pobočné

15/05/13
Záznam z rokovania prípravného výboru a komisie

Záznam z rokovania prípravného výboru  a komisie

15/05/13
Záznam z ustanovujúceho zhromaždenia JPU

Záznam z ustanovujúceho zhromaždenia JPÚ, konaného dňa 04.04.2013

15/05/13
Potvrdenie o evidovení v registri združení

Potvrdenie o evidovaní v registri združení účastníkov pozemkových úprav

11/03/13
záznam z pracovného stretnutia prípravného výboru zo dna 20.02.2013

záznam z pracovného stretnutia prípravného výboru zo dna 20.02.2013

04/03/13
Verejná vyhláška

Verejná vyhláška, ktorou sa doručuje pozvánka na Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ DNV.

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ DNV sa uskutoční dňa 04.04.2013, vo štvrtok o 16.00 hod., v Dome kultúry ISTRA CENTRUM, Hradištná 43, Devínska Nová Ves.

28/05/12
Rozhodnutie o povolení JPÚ DNV

 

OPÚ vydal dňa 25.05.2012 Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v časti k. ú. Devínska Nová Ves, lokalita Pobočné, zn. 0289/12/3016/12/LVY.

 

Nakoľko je v konaní viac ako 50 účastníkov toto rozhodnutie sa im doručuje verejnou vyhláškou v zmysle ust. § 8 ods. 7 zákona č. 330/1991 Zb. v spojitosti s ust. §  26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli OPÚ a na úradnej tabuli MČ DNV po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Mgr. Lucia Vyhlídalová
16/05/12
Beseda - pozemkové úpravy DNV

 

Dňa 15.05.2012 v F-Centre, Istrijská 4, Bratislava - DNV, Farnosť Bratislava – Dev. N. Ves v spolupráci s OPÚ uskutočnili Besedu občanov s Mgr. Micheľom, riaditeľom OPÚ na tému Pozemkové úpravy v lokalite „Pobočné“ (parcely pri ceste vpravo od Dúbravky pred južným žel. podjazdom).

 

Na Besede OPÚ prítomným občanom vysvetlil krátkou prezentáciou zákon č. 330/1991 Zb. a celý proces pozemkových úprav (Všeobecná prezentácia o PÚ) a následne už vykonané úkony v JPÚ DNV (Prezentácia o JPÚ DNV).

 

Následne riaditeľ OPÚ v rámci besedy odpovedal prítomným na ich otázky k JPÚ DNV a najmä otázky ohľadom prínosu JPÚ pre občanov, spôsobu vytvárania nových pozemkov a ako sú občania chránení pri vytváraní nových pozemkov - ZASADA PRIMERANOSTI a opravné prostriedky.

 

OPÚ ďakuje Farnosti DNV a pánovi farárovi za možnosť vysvetliť občanom pozemkové úpravy a odstrániť aspoň niektoré z ich pochybností, p. Encingerovi za moderovanie diskusie a v neposlednom rade všetkým prítomným, že si našli čas  a mali záujem si nechať zo strany OPÚ vysvetliť proces pozemkových úprav a špecifiká v JPÚ DNV.

 

Mgr. Lucia Vyhlídalová
14/05/12
Zmena obvodu JPÚ DNV

Dňa 09.05.2012 bola na Obvodný pozemkový úrad v Bratislave (ďalej len "OPÚ") doručená žiadosť investora Družstvo DNV o zmenu obvodu jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v časti k. ú. Devínska Nová Ves, lokalita Pobočné (ďalej len "Žiadosť"). 

 

Obsahom Žiadosti bolo vyňatie pozemkov s parc.č. 3291, 3292/1, 3292/2 a 3293, k. ú. Devínska Nová Ves z obvodu JPÚ z dôvodu ochrany záujmov reštituentov v zmysle zákona č. 229/1991 Zb. a zákona č. 503/2003 Z. z. a vyňatie parciel č. 3288/2, 3289, 3292, k.ú. Devínska Nová Ves za účelom dosiahnutia racionalizácie územia na jeho severeozápadnej hranici. Investor do navrhovaného obvodu zároveň žiadal zahrnúť pozemok s parc. č. 3434, k.ú. Devínska Nová Ves, ktorého je väčšinový vlastníkom v podiele 3/4. Dôvodom tejto požiadavky je zarovnanie hranice obvodu JPÚ, t.j. optimálnejšie priestorové usporiadanie.

 

Oznámením zn. 0289/12/2779/12/LVY zo dňa 10.05.2012 bolo Žiadosti vyhovené, pretože neodporuje skutočnostiam zisteným pri komisionálnom prešetrení obvodu JPÚ na pracovnom stretnutí dňa 17.04.2012 a zmena obvodu JPÚ na základe Žiadosti sa javí ako efektívna aj z technického hľadiska za účelom vytvorenia súvislého mapového diela.

 


Mgr. Lucia Vyhlídalová
12/05/12
Beseda - pozemkové úpravy DNV

Farnosť Bratislava – Dev. N. Ves v spolupráci s Obvodným pozemkovým úradom v Bratislave pozýva občanov na besedu s Mgr. Martinom Micheľom, riaditeľom OPÚ

Téma:
Pozemkové úpravy v lokalite „Pobočné“ (parcely pri ceste vpravo od Dúbravky pred južným žel. podjazdom)

Termín a miesto:
15.05.2012 o 19:00 hod., F centrum, Istrijská 4, Bratislava - DNV

Mgr. Martin Micheľ
24/04/12
Prezentácia JPÚ DNV zo strany investora

Krátka prezentácia JPÚ DNV zo strany investora vykonaná na pracovnom stretnutí prípravného výboru dňa 17.04.2012

Mgr. Lucia Vyhlídalová
20/04/12
Zriadenie prípravného výboru prípravného konania JPÚ DNV

 

Dňa 17.04.2012 sa uskutočnilo na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves pracovné stretnutie týkajúce sa prípravného konania Jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v k. ú. Devínska Nová Ves, lokalita Pobočné (Pred južným železničným podjazdom) za účelom: 

 

1/ Zriadenia prípravného výboru prípravného konania JPÚ v zmysle ust. § 7 ods. 4 písm. f) zákona

2/ Vykonania prípravného konania v súlade s ust. § 7 ods. 4 zákona za účelom preverenia dôvodov, naliehavosti a hospodárskej účelnosti vykonania pozemkových úprav.

3/ Zisťovania priebehu hraníc obvodu pozemkových úprav a zisťovania zmien druhov pozemkov v súlade s ust. § 3 ods. 3 zákona pochôdzkou v teréne. 

4/ V spolupráci s orgánmi územného plánovania určenia záväznosti územnoplánovacích podkladov v obvode JPÚ a možnosti ich využitia v zmysle ust. § 7 ods. 4 písm. d) zákona.                

Mgr. Lucia Vyhlídalová
27/03/12
Oznámenie o zámere realizovať JPÚ:

 

OPÚ zasiela všetkým známym účastníkom s pobytom v SR oznámenie o zámere realizovať JPÚ DNV zo dňa 27.03.2012.

 

Prílohou Oznámenia je Anketový lístok - návratka, ktorú OPÚ po vyplnení prosí účastníkov doručiť na adresu OPÚ (Obvodný pozemkový úrad v Bratislave, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava) do dňa 27.04.2012 za účelom vyhodnotenia prieskumu záujmu účastníkov o JPÚ.

 

Návratku je taktiež možné doručiť na OPÚ v uvedenej lehote e-mailom na lucia.vyhlidalova.pba@3s.land.gov.sk alebo odovzdať osobne zástupcom investora (p. Čumová) pri osobnom prezentovaní projektu JPÚ účastníkom zo strany investora.

 

Ak sa účastník v stanovenej lehote nevyjadrí, OPÚ bude mať za to, že nemá námietky voči povoleniu JPÚ a pre účely prieskumu záujmu bude posudzovať takéhoto účastníka ako účastníka, ktorý sa „NEVYJADRIL“, t.j. odlišne od účastníkov, ktorí anketovým lístkom vyjadria svoje jednoznačné stanovisko k JPÚ:  súhlas – ÁNO alebo nesúhlas – NIE.

 

OPÚ zároveň upozorňuje účastníkov konania, že súhlas alebo nesúhlas s vykonaním JPÚ uvedený v anketovom lístku - návratke je daný výlučne pre účely vyhodnotenia prieskumu záujmu o pozemkové úpravy a netýka sa prípadného minulého alebo budúceho výkupu pozemkov Investorom !!!                                                                                                                                                               

Mgr. Lucia Vyhlídalová
25/03/12
Projekt JPÚ DNV

 

JPÚ Devínska Nová Ves
základné údaje projektu
Obec Bratislava
Mestská časť Devínska Nová Ves
Číslo obce (mestkej časti) 529371
Okres Bratislava IV
Číslo okresu 104
Katastrálne územie Devínska Nová Ves
Lokalita Pobočné
Názov projektu JPÚ DNV
Výmera katastrálneho územia 2422, 7754 ha
Výmera obvodu JPÚ 42,29 ha
Žiadateľ Družstvo DNV
Zhotoviteľ K-GEO s.r.o.
Vedúci projektu Mgr. Lucia Vyhlídalová
Dátum začatia 21.03.2012
Dátum ukončenia  
-tento projekt je financovaný žiadateľom-

 

25/03/12
Nariadenie prípravného konania_DNV_23.03.12

Nariadenie prípravného konania_DNV_23.03.12

25/03/12
Žiadosť o JPÚ DNV_21.03.12

Žiadosť o JPÚ DNV_21.03.12

Ubytovanie v Nitre