Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Bratislava

Pozemkové úpravy / JPÚ Lamač

04/09/13
Verejná vyhláška - schválenie RPS

Verejná vyhláška - schválenie RPS

11/04/13
Verejná vyhláška

Verejná vyhláška  - RPS JPÚ Lamač

14/06/12
Prezentácie o JPÚ Lamač

Na Ustanovujúcom zhromaždení účastníkov JPÚ Lamač konanom dňa 07.06.2012 boli prítomným spolu s výkladom prostredníctvom videoprojektora odprezentované zo strany OPÚ a Investora + zhotoviteľa nasledovné prezentácie o JPÚ Lamač.

Mgr. Lucia Vyhlídalová
14/06/12
Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ Lamač zo dňa 07.06.2012

 

Dňa 07.06.2012 o 16:00 hod. sa uskutočnilo v kine Lamač Ustanovujúce zhromaždenie Združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v časti k. ú. Lamač, lokalita Štamperky.

 

Po vyše dvoch hodinách trvania diskusie k JPÚ, riaditeľ OPÚ spolu so starostom ukončili ďalšiu diskusiu (odsúhlasenú na 30 minút), nakoľko dosť ľudí už začalo odchádzať, s tým, že Mgr. Micheľ sa zaviazal v diskusii ďalej pokračovať neskôr ako o bode programu č. 11 až kým nebudú zodpovedané všetky otázky účastníkov a ďalej sa pokračovalo v zmysle programu hlasovaním o návrhu stanov združenia účastníkov a o zvolení obligatórnych členov predstavenstva.

 

Po sčítaní hlasov p. Bereczová ako predsedkyňa volebnej komisie informovala zvyšok prítomných účastníkov o výsledkoch hlasovania účastníkov o Návrhu stanov a obligatórnych členoch predstavenstva. Z celkového počtu hlasujúcich súhlas s Návrhom stanov a obligatórnymi členmi predstavenstva vyslovilo 58 účastníkov, nesúhlas 31zdržalo sa hlasovania 34 účastníkov – všetko účastníci, ktorí nehlasovali, ale odišli z Ustanovujúceho zhromaždenia. Nebol zaznamenaný ani jeden neplatný hlasovací lístok.

Aj napriek skutočnosti, že väčšina hlasujúcich súhlasila s Návrhom stanov, nakoľko bolo prezentovaných 123 účastníkov, na schválenie bol potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných – t. j. 62 účastníkov, t.j. chýbali 4 súhlasy, a preto Návrh stanov a obligatórnych členov na Ustanovujúcom zhromaždení nebol schválený.

 

K vytvoreniu výkonného orgánu – predstavenstva združenia účastníkov JPÚ sa nepristúpilo, nakoľko predstavenstvo a jeho činnosť vyplývala zo Stanov. konanie o JPÚ aj napriek tomu, že neboli schválené Stanovy, ďalej pokračuje prácami na Registri pôvodného stavu. OPÚ sa bude snažiť zvolávať ďalšie zhromaždenia za účelom schválenia Stanov a zvolenia členov predstavenstva účastníkmi. Mgr. Micheľ informoval prítomných, že zo zákona úlohy predstavenstva do jeho zvolenia vykonáva prípravný výbor.
 

Mgr. Lucia Vyhlídalová
16/05/12
Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ Lamač

Obvodný pozemkový úrad v Bratislave pozvánkou zn. 1049/11/2771/12/LVY zo dňa 11.05.2012 pozýva účastníkov JPÚ Lamač, lokalita Štamperky na Ustanovujúce zhromaždenie, predmetom ktorého bude aj:

  • hlasovanie o Návrhu stanov združenia účastníkov JPÚ
  • vytvorenie Predstavenstva združenia účastníkov - výkonného orgánu
  • informovanie o ďalšom postupe v JPÚ

Ustanovujúce zhromaždenie sa bude konať dňa 07.06.2012 (štvrtok) o 16:00 hod. v kine Lamač, Malokarpatské námestie, 841 03 Bratislava. Prezentácia prítomných bude v čase od 16:00 do 16:30 hod.

Mgr. Lucia Vyhlídalová
16/05/12
Pracovné stretnutie Prípravného výboru dňa 10.05.12

Dňa 10.05.2012 sa na OPÚ uskutočnilo pracovné stretnutie prípravného výboru k jednoduchým pozemkovým úpravám vykonávaným v časti k. ú. Lamač, lokalita Štamperky (ďalej len "JPÚ Lamač").

Účelom tohto pracovného stretnutia bolo:

  • informovanie OPÚ členov prípravného výboru o vykonanom prípravnom konaní
  • prerokovanie pripomienok a následné schválenie Návrhu stanov združenia účastníkov a Návrhu voliteľných kandidátov na členov predstavenstva,
  • určenie termínu uskutočnenia a informovanie o spôsobe priebehu ustanovujúceho zhromaždenia. 
Mgr. Lucia Vyhlídalová
06/02/12
Rozhodnutie o povolení JPÚ

 OPÚ dňa 02.02.2012 vydal Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Lamač, lokalita Štamperky.

Mgr. Katarína Vargová
02/02/12
Lamačan - str. 7 - Informačný článok o zámere realizovať JPÚ v k. ú. Lamač, lokalita Štamperky

Prečo sa robia pozemkové úpravy v k. ú. Lamač, lokalita Štamperky?

Ing. Peter Šramko, starosta Mestskej časti Bratislava – Lamač, na pracovnom stretnutí vo veci jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Lamač, lokalita Štamperky (ďalej len "JPÚ"), konanom dňa 15.11.201 uviedol, že uvítal by zo strany spoločnosti Bory a.s., ktorá je investrorom JPÚ, informačný článok o plánovanom zámere realizovať JPÚ do mesačníka Lamačan. Takýto informačný článok by bol nápomocný pri rozptýlení obáv a nedôvery zo strany účastníkov JPÚ voči investorovi aj voči OPÚ, ktoré pramenia z toho, že Lamačania nerozumejú procesu pozemkových úprav, resp. majú o ňom mylné informácie. Zástupca Investora a zhotoviteľ projektu JPÚ prijali ponuku p. starostu, OPÚ sa spolupodieľal na príprave článku.

Mgr. Katarína Vargová
Ubytovanie v Nitre