Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Bratislava

Pozemkové úpravy / JPÚ Záhorská Bystrica a Devínska Nová Ves

26/06/13
Verejná vyhláška

Zverejnenie verejnej vyhlášky, ktorou sa zverejňuje RPS JPÚ Záhorská Bystrica a JPÚ Devínska Nová Ves

13/03/13
Záznam z pracovného stretnutia zo dňa 21.02.2013

Dohodnutie spoločného postupu zhotoviteľa JPÚ ZH a DNV so zhotoviteľom ROEP-u a OPÚ OPR

11/03/13
Záznam zo dňa 22.02.2013 - pracovné stretnutie komisie na zisťovanie priebehu hranice obvodu projektu JPÚ

Záznam zo dňa 22.02.2013 - pracovné stretnutie komisie na zisťovanie priebehu hranice obvodu projektu JPÚ

22/01/13
Zápisnica z rokovania prípravného výboru

Zápisnica z rokovania prípravného výboru

22/01/13
Záznam z rokovania komisie na zisťovanie zmeny skutočných druhov pozemku

Záznam z rokovania na zisťovanie zmeny skutočných druhov pozemku

04/07/12
Prezentácie o pozemkových úpravách

Na Ustanovujúcom zhromaždení účastníkov jednoduchých pozemkových úprav, vykonávaných v časti k. ú. Záhorská Bystrica a v časti k. ú. Devínska Nová Ves, konanom dňa 21.06.2012 v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici odznela Všeobecná prezentácia o pozemkových úpravách. Mgr. Vyhlídalovou (referent OPÚ a vedúci projektu) bola vykonaná prezentácia o doterajšom  postupe v pozemkových úpravách zo strany Obvodného pozemkového úradu v Bratislave.

 

Na Ustanovujúce zhromaždenie bola pripravená aj prezentácia Investora. V nej chcel Bc. Peter Bartosiewicz (zástupca za investora) okrem iných vecí ukázať na základe požiadavky OPÚ a účastníkov návrh na vytvorenie blokov v území za účelom dodržania zásady primeranosti nového pozemku, ktorá je požadovaná zákonom a konkrétne výhody JPÚ pre modelového vlastníka ukázaním pôvodného pozemku a nového pozemku. K tejto prezentácii sa už pre krátkosť času nepodarilo dostať.

 

Taktiež pre nedostatok času nemohla odnznieť prezentácia zhotoviteľa, ako nezávislého garanta a geodeta vytvárajúceho projekt JPÚ, ktorý sa chcel zamerať na prezentovanie garancii práv účastníka pri JPÚ zo zákona, čo by bolo určite prínosom, nakoľko zo strany niektorých účastníkov odzneli v „diskusii“ k tejto téme viaceré nepresné a aj nepravdivé tvrdenia, ktoré sú v rozpore so zákonom.  

 

Mgr. Lucia Vyhlídalová
03/07/12
Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ ZB a DNV

Dňa 21.06.2012 sa v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici uskutočnilo Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v časti k. ú. Záhorská Bystrica a v časti k. ú. Devínska Nová Ves (ďalej len "JPÚ"), ktoré bolo zvolané pozvánkou zn. 1154/09/2784/12/LVY zo dňa 14.05.2012.

 

K vytvoreniu výkonného orgánu – predstavenstva združenia účastníkov JPÚ sa nepristúpilo, nakoľko predstavenstvo a jeho činnosť vyplývala zo Stanov. Konanie o JPÚ aj napriek tomu, že neboli schválené Stanovy, ďalej pokračuje prácami na Registri pôvodného stavu. OPÚ sa bude snažiť zvolávať ďalšie zhromaždenia za účelom hlasovania o Stanovách a zvolenia členov predstavenstva účastníkmi. Mgr. Micheľ informoval prítomných, že zo zákona úlohy predstavenstva do jeho zvolenia vykonáva prípravný výbor.

 

Mgr. Lucia Vyhlídalová
25/05/12
Verejná vyhláška k Pozvánke na Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ Záhorská Bystrica a Devínska Nová Ves

OPÚ Verejnou vyhláškou zn. 1154/09/2785/12/LVY zo dňa 14.05.2012 v súlade  ust. § 24 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. doručuje Pozvánku, ktorou pozýva účastníkov JPÚ vykonávaných v časti k. ú. Záhorská Bystrica a v časti k. ú. Devínska Nová Ves na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ, ktoré sa bude konať dňa 21.06.2012 (štvrtok) o 16:00 hod. v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici.

Mgr. Lucia Vyhlídalová
25/05/12
Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ Záhorská Bystrica a Devínska Nová Ves

Obvodný pozemkový úrad v Bratislave pozvánkou zn. 1154/09/2784/12/LVY zo dňa 14.05.2012 pozýva účastníkov JPÚ vykonávaných v časti k. ú. Záhroská Bystrica a v časti k. ú. Devínska Nová Ves na Ustanovujúce zhromaždenie, predmetom ktorého bude aj:

  • hlasovanie o Návrhu stanov združenia účastníkov JPÚ
  • vytvorenie Predstavenstva združenia účastníkov - výkonného orgánu
  • informovanie o ďalšom postupe v JPÚ

Ustanovujúce zhromaždenie sa bude konať dňa 21.06.2012 (štvrtok) o 16:00 hod. v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici, Gbelská 6, 841 06 Bratislava. Prezentácia prítomných bude v čase od 16:00 do 16:30 hod.

 

Mgr. Lucia Vyhlídalová
24/05/12
Pracovné stretnutie Prípravného výboru dňa 09.05.12

Dňa 09.05.2012 sa na OPÚ uskutočnilo pracovné stretnutie prípravného výboru k jednoduchým pozemkovým úpravám vykonávaným v časti k. ú. Záhorská Bystrica a v časti k. ú. Devínska Nová Ves.

Účelom tohto pracovného stretnutia bolo:

  • informovanie OPÚ členov prípravného výboru o vykonanom prípravnom konaní
  • prerokovanie pripomienok a následné schválenie Návrhu stanov združenia účastníkov a Návrhu voliteľných kandidátov na členov predstavenstva,
  • určenie termínu uskutočnenia a informovanie o spôsobe priebehu ustanovujúceho zhromaždenia. 
Mgr. Lucia Vyhlídalová
24/04/12
Rozhodnutie KPÚ o potvrdení rozhodnutia OPÚ o povolení JPÚ

OPÚ rozhodnutím Zn. 1154/09/0156/12/KVA zo dňa 24.01.2012 povolil JPÚ (ďalej len „Rozhodnutie“). Na OPÚ bolo v zákonom ustanovenej lehote doručených 36 odvolaní (pričom niektoré sú obsahovo totožné) voči Rozhodnutiu, ktoré OPÚ po preštudovaní nakoľko nezistil dôvody na autoremedúru Rozhodnutia postúpil na rozhodnutie Krajskému pozemkovému úradu v Bratislave (ďalej len „KPÚ“). Krajský pozemkový úrad v Bratislave Rozhodnutím č. 684/2012/222/2012 zo dňa 13.04.2012 odvolania zamietol a Rozhodnutie OPÚ potvrdil, pričom voči rozhodnutiu KPÚ nemožno podať odvolanie.

Mgr. Lucia Vyhlídalová
25/03/12
Postúpenie odvolaní podaných proti rozhodnutiu o povolení JPÚ_Centrop_23.03.12

Postúpenie odvolaní podaných proti rozhodnutiu o povolení JPÚ_Centrop_23.03.12

Mgr. Katarína Vargová
08/02/12
Źiadosť o zaradenie Informovania OPÚ o JPÚ do programu zasadnutia MZ ZB

.

Mgr. Katarína Vargová
07/02/12
Odpoveď na podania Ing. Moka (OZ Pozemky ZB)

.

Mgr. Katarína Vargová
30/01/12
Rozhodnutie o povolení JPÚ

OPÚ dňa 24.01.2012 vydal Rozhodnutie o povolení JPÚ v časti k. ú. Záhorská Bystrica a v časti k. ú. Devínska Nová Ves.

Mgr. Katarína Vargová
19/01/12
Záznam o vyhodnotení záujmu účastníkov o JPÚ

Dokumenty

Mgr. Katarína Vargová
09/10/11
Prieskum záujmu o JPÚ

Dokumenty

09/10/11
Pracovné stretnutie 30.08.2011

Dokumenty

09/10/11
Nariadenie prípravného konania

Dokumenty

09/10/11
Priebeh konania o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie)
Súčasnosť Prebieha prieskum zájmu predpokladaných účastníkov o JPÚ formou anketových lístkov. Spolu s anketovými lístkami boli doručené aj sprievodné listy s oznámením o zámere realizovať JPÚ. OPÚ zároveň oznámil zámer žiadateľa realizovať JPÚ aj verejnou vyhláškou.

Oznámenie o zámere realizovať JPÚ

 

Anketový lístok

 

Verejná vyhláška

27.09.11

Dňa 27.09.2011 sa uskutočnilo na OPÚ pracovné stretnutie týkajúce sa prípravného konania JPÚ za účelom prerokovania mapových podkladov, špecifických podmienok vyhotovenia a vykonania projektu a ostatných záležitosti týkajúcich sa Správy katastra vo veci JPÚ.

 
22.09.11

Dňa 22.09.2011 sa uskutočnilo na OPÚ pracovné stretnutie týkajúce sa prípravného konania JPÚ. Cieľom stretnutia bolo prerokovanie dôvodov a predpokladov začatia a vykonania JPÚ s obcou –  t.j. s Hlavným mestom SR Bratislavou, MČ Bratislava – Záhorská Bystrica a MČ Bratislava – Devínska Nová Ves v zmysle ust. § 7 ods. 4 písm. b) zákona a v spolupráci s orgánmi územného plánovania určenie záväznosti územnoplánovacích podkladov v obvode projektu JPÚ a možnosti ich využitia v zmysle ust. § 7 ods. 4 písm. d) zákona.

 

 
30.08.11

Dňa 30.08.2011 sa uskutočnilo na MÚ MČ Bratislava - Záhorská Bystrica pracovné stretnutie týkajúce sa prípravného konania JPÚ Záhorská Bystrica a Devínska Nová Ves.  Cieľom stretnutia bolo zriadenie prípravného výboru prípravného konania JPÚ v zymsle ust. § 7 ods. 4 zákona, zriadenie komisie na zisťovanie priebehu hraníc obvodu JPÚ a zisťovanie zmien druhov pozemkov v zmylse ust. § 3 ods. 3 zákona a zisťovanie priebehu hraníc obvodu JPÚ a zisťovanie zmien druhov pozemkov v zmysle ust. § 3 ods. zákona.

Zriaďovacia listina komisie

 

Zriaďovacia listina PV

 

Zápisnica z terénnej pochôdzky

21.12.09 OPÚ dňa 21.12.2009 vydal nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (prípravné konania) vykonávaných v časti k.ú. Záhorská Bystrica a v časti k.ú. Devínska Nová Ves. Nariadenie prípravného konania

 

09/10/11
JPÚ Záhorská Bystrica a Devínska Nová Ves

 

JPÚ Záhorská Bystrica
základné údaje projektu
Obec Bratislava
Mestská časť Záhorská Bystrica
Číslo obce (mestskej časti) 529427
Ores Bratislava IV
Číslo okresu 104
Katastrálne územie Záhorská Bystrica
Lokalita  
Názov projektu JPÚ Záhorská Bystrica a Devínska Nová Ves
Výmera katastrálneho územia 3229, 2322 ha
Výmera obvodu JPÚ 546 ha
Žiadateľ Centrop s.r.o.
Zhotoviteľ K-GEO s.r.o.
Vedúci projektu Mgr. Katarína Vargová
Dátum začatia 26.11.2009
Dátum ukončenia  
-tento projekt je financovaný žiadateľom

 

JPÚ Devínska Nová Ves
základné údaje projektu
Obec Bratislava
Mestská časť Devínska Nová Ves
Číslo obce (mestkej časti) 529371
Okres Bratislava IV
Číslo okresu 104
Katastrálne územie Devínska Nová Ves
Lokalita Kamenáče II.
Názov projektu JPÚ Záhorská Bystrica a Devínska Nová Ves
Výmera katastrálneho územia 2422, 7754 ha
Výmera obvodu JPÚ 46 ha
Žiadateľ Centrop s.r.o.
Zhotoviteľ K-GEO s.r.o.
Vedúci projektu Mgr. Katarína Vargová
Dátum začatia 26.11.2009
Dátum ukončenia  
-tento projekt je financovaný žiadateľom-

 

Ubytovanie v Nitre