Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Bratislava

Pozemkové úpravy / Register ZÚPÚ

28/06/12
Združenie účastníkov JPÚ ZB a DNV

Nakoľko návrh stanov združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v časti   k. ú. Záhorská Bystrica a v časti k. ú. Devínska Nová Ves (ďalej len "JPÚ") nebol schválený na Ustanovujúcom zhromaždení účastníkov konanom dňa 21.06.2012 v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici a preto nemohlo dôjsť k zvoleniu predstavenstva Združenia účastníkov JPÚ, OPÚ pokračuje v procesnom postupe. V zmysle ust. § 7 ods. 4 písm. f) zákona č. 330/1991 Zb. (ďalej len "zákon") ak predstavenstvo nie je zvolené, plní do doby zvolenia jeho funkciu v konaní o pozemkových úpravách prípravný výbor, ktorý eviduje obvodný pozemkový úrad v registri združení účastníkov pozemkových úprav.

 

V zmysle ust. § 23 ods. 1 zákona v spojitosti s ust. § 24 ods. 9  zákona OPÚ dňa 27.06.2012 zaregistroval do Registra združení účastníkov pozemkových úprav Prípravný výbor ustanovený na pracovnom stretnutí dňa 30.08.2011 zvolanom OPÚ písomnou pozvánkou.

 

Mgr. Lucia Vyhlídalová
18/06/12
Združenie účastníkov JPÚ Lamač, lokalita Štamperky

Nakoľko návrh stanov združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v časti   k. ú. Lamač, lokalita Štamperky (ďalej len "JPÚ") nebol schválený na Ustanovujúcom zhromaždení účastníkov konanom dňa 07.06.2012 v kine Lamač a preto nemohlo dôjsť k zvoleniu predstavenstva Združenia účastníkov JPÚ, OPÚ pokračuje v procesnom postupe. V zmysle ust. § 7 ods. 4 písm. f) zákona č. 330/1991 Zb. (ďalej len "zákon") ak predstavenstvo nie je zvolené, plní do doby zvolenia jeho funkciu v konaní o pozemkovýh úpravách prípravný výbor, ktorý eviduje obvodný pozemkový úrad v registri združení účastníkov pozemkových úprav.

 

V zmysle ust. § 23 ods. 1 zákona v spojitosti s ust. § 24 ods. 9  zákona OPÚ dňa 15.06.2012 zaregistroval do Registra združení účastníkov pozemkových úprav Prípravný výbor ustanovený na pracovnom stretnutí dňa 15.11.2011 zvolanom OPÚ písomnou pozvánkou.

Mgr. Lucia Vyhlídalová
08/03/12
ZÚ JPÚ Čunovo, lokalita Konopiská - 1/2012

 

Nakoľko Návrh Stanov Združenia účastníkov konania JPÚ neboli schválené a predstavenstvo Združenia účastníkov JPÚ nebolo zvolené ani na 2. Ustanovujúcom zhromaždení účastníkov konanom dňa 07.03.2012, OPÚ pokračuje v procesnom postupe ďalej, tieto skutočnosti totiž nepredstavujú prekážku v konaní, nakoľko podľa ust. § 7 ods. 4 písm. f) zákona ak predstavenstvo nie je zvolené, plní do doby zvolenia jeho funkciu v konaní o pozemkových úpravách prípravný výbor, ktorý eviduje obvodný pozemkový úrad v registri združení účastníkov pozemkových úprav.

Mgr. Katarína Vargová
18/09/11
Register združení účastníkov pozemkových úprav

 

Združenie účastníkov je právnickou osobou, ktoré vzniká na prvom zhromaždení účastníkov pozemkových úprav. Najvyšším orgánom združenia účastníkov je zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav. Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov zvoláva OPÚ a obec po nariadení alebo povolení pozemkových úprav verejnou vyhláškou.

Výkonným orgánom združenia účastníkov je predstavenstvo, ktoré zastupuje združenie účastníkov v konaní o pozemkových úpravách. Členov predstavenstva volí zhromaždenie účastníkov. Zloženie predstavenstva musí zodpovedať zloženiu účastníkov. Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu predstavenstva, ktorého môže kedykoľvek odvolať.

Na činnosť združenia účastníkov dohliada OPÚ. Predstavenstvo zvolá zhromaždenie účastníkov, ak ho o to požiada jedna tretina účastníkov alebo obvodný pozemkový úrad. Obvodný pozemkový úrad je vždy účastníkom zvolaného zhromaždenia. Predstavenstvo môže na plnenie svojich úloh zriaďovať odborné sekcie. Funkcia člena predstavenstva a odborných sekcií je čestná. Vnútorné pomery združenia účastníkov upravia stanovy, ktoré schvaľuje zhromaždenie účastníkov. Združenie účastníkov zaniká uznesením zhromaždenia účastníkov po vybudovaní všetkých v projekte pozemkových úprav plánovaných spoločných zariadení a opatrení.

Združenie účastníkov sa eviduje v registri združení účastníkov pozemkových úprav na príslušnom obvodnom pozemkovom úrade.

Register ZÚPÚ je vedený v zmysle ust. § 24 ods. 9 zákona. Do registra ZÚPÚ sa zapisujú tieto údaje a ich zmeny:

  • názov združenia účastníkov,
  • sídlo združenia účastníkov,
  • orgány združenia účastníkov,
  • dátum zápisu a výmazu,
  • dátum vzniku a zániku združenia.

Združenie účastníkov nevykonáva činnosti na účel podnikania a nadobudnutia zisku.

 

p.č. Číslo združenia Názov ZÚ Sídlo ZÚ Orgány ZÚ Dátum vzniku Dátum zápisu Dátum zániku Dátum výmazu
1.
1/2012 ZÚ JPÚ Čunovo
 OPÚ  Prípravný výbor  07.02.2012  08.03.2012    
2. 2/2012  ZÚ  JPÚ Lamač  OPÚ   Prípravný výbor  07.06.2012  15.06.2012    
3. 3/2012  ZÚ JPÚ ZB a DNV  OPÚ  Prípravný výbor  30.08.2011  27.06.2012    
4.                
5.                
6.                
7.                
8.                
9.                

 

Ubytovanie v Nitre