Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Bratislava

Pozemkové úpravy / JPÚ Čunovo

12/07/13
Záznam z prerokovania VZFU v obvode JPÚ

záznam z prerokovania všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode JPÚ

14/05/13
Verejná vyhláška

verejná vyhláška, ktorou sa zverejňuje VZFU

17/04/13
Verejná vyhláška

Verejná vyhláška, ktorou sa doručuje písomné schválenie RPS

21/01/13
Informačný list k výpisu z RPS

Informačný list k výpisu z RPS

21/01/13
Verejná vyhláška

Verejná vyhláška- vyvesené na úradnej tabuli OPÚ OPR 21.01.2013, zvesené bude 20.02.2013

 

21/01/13
Grafické znázornenie RPS

Grafické znázornenie RPS

09/03/12
Záznam z 2. Ustanovujúceho zhromaždenia

.

Mgr. Katarína Vargová
08/03/12
Dokumenty k 2. Ustanovujúcemu zhromaždeniu účastníkov JPÚ

.

Mgr. Katarína Vargová
27/02/12
Zápisnica z pracovného stretnutia prípravného výboru konaného dňa 27.02.2012

.

Mgr. Katarína Vargová
27/02/12
Návrh Stanov schválený prípravným výborom na pracovnom stretnutí dňa 27.02.2012

Oranžovou farbou sú vyznačené ustanovenia, ktorých znenie bolo zmenené na pracovnom stretnutí prípravného výboru konaného dňa 27.02.2012 resp. ktoré boli doplnené do Návrhu Stanov na tomto pracovnom stretnutí.

Mgr. Katarína Vargová
27/02/12
Vzor Prihlášky do JPÚ

.

Mgr. Katarína Vargová
27/02/12
Vzor Plnomocenstva

.

Mgr. Katarína Vargová
27/02/12
Pozvánka na 2. Ustanovujúce zhromaždenie

.

Mgr. Katarína Vargová
08/02/12
NÁVRH stanov Združenia účastníkov JPÚ Čunovo

.

Mgr. Katarína Vargová
17/09/11
JPÚ Čunovo


JPÚ ČUNOVO

základné údaje projektu
Obec Bratislava
Mestská časť Čunovo
Číslo obce (mestskej časti) 529443
Okres Bratislava V
Číslo okresu 105
Katastrálne územie Čunovo
Lokalita Konopiská
Názov projektu JPÚ Čunovo
Výmera katastrálneho územia 1862,2718 ha
Výmera obvodu JPÚ 12,1 ha
Žiadateľ Mladé Čunovo IS. s.r.o.
Zhotoviteľ K - GEO s.r.o.
Vedúci projektu Mgr. Katarína Vargová
Dátum začatia 02.11.2010
Dátum ukončenia  
-tento projekt je financovaný žiadateľom-

 

29/12/11
Rozhodnutie o povolení JPÚ Čunovo, lokalita Konopiská

OPÚ dňa 23.12.2011 vydal Rozhodnutie o povolení JPÚ v časti k.ú. Čunovo, lokalita Konopiská.

Mgr. Katarína Vargová
29/12/11
Záznam o vyhodnotení záujmu účastníkov o JPÚ

Dňa 21.12.2011 OPÚ vykonal analýzu údajov zistených prieskumom záujmu účastníkov o JPÚ a konštatoval, že bol preukázaný záujem účastníkov o JPÚ v časti k.ú. Čunovo, lokalita Konopiská, nakoľko záujem o JPÚ vyjadrili vlastníci, ktorí vlastnia nadpolovičnú väčšinu výmery pozemkov  v predpokladanom obvode JPÚ.

Mgr. Katarína Vargová
12/09/11
Nariadenie prípravného konania

OPÚ BA vydal nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) vykonávaných v k.ú. Čunovo lokalita "Konopiská". Verejná vyhláška o nariadení prípravného konania je zverejnená na úradnej tabuli MČ Bratislava - Čunovo a na úradnej tabuli OPÚ.

Mgr. Katarína Vargová
Ubytovanie v Nitre