Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Bratislava

Pozemkové úpravy / Všeobecne o Pozemkových úpravách

16/05/12
Všeobecná prezentácia o PÚ

 

Dňa 15.05.2012 sa v JPÚ DNV uskutočnila Beseda s občanmi, na ktorej OPÚ prítomným okrem iného vysvetlil krátkou prezentáciou zákon č. 330/1991 Zb. a celý proces pozemkových úprav - Všeobecná prezentácia o PÚ.

Mgr. Lucia Vyhlídalová
29/12/11
Rozsudok Najvyššieho súdu SR vo veci JPÚ Sekule

Pre hlbšie oboznámenie sa občanov s problematikou pozemkových úprav OPÚ zverejňuje rozsudok Najvyššieho súdu SR č. 2 Sžo 235/2009, ktorý sa týka jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Sekule, ktorý jednoduchým spôsobom vysvetľuje proces pozemkových úprav a odpovedá na veľa otázok, ktoré v tomto konaní zaujímajú bežných občanov.

Mgr. Katarína Vargová
25/04/12
Informačný článok: Prečo sa robia JPÚ Lamač, lokalita Štamperky?

Prečo sa robia pozemkové úpravy v k. ú. Lamač, lokalita Štamperky?

Informačný článok o JPÚ Lamač vzniknutý na podnet Ing. Petra Šramka, starostu Mestskej časti Bratislava – Lamač, do mesačníka Lamačan za účelom, aby bol rozptýlenia obáv a nedôvery zo strany účastníkov JPÚ voči investorovi aj voči OPÚ, ktoré pramenia z toho, že ľudia nerozumejú procesu pozemkových úprav, resp. majú o ňom mylné informácie. 

OPÚ článok odporúča ako aj iným účastníkom JPÚ na rozptýlenie ich obáv.

03/01/12
Doručovanie úradných písomností v konaní o PÚ

Z dôvodu značného množstva podaní, v ktorých niektorí občania (účastníci konania o pozemkových úpravách) -  odvolávajúc sa na nepomenované zákony Slovenskej republiky - poúčajú OPÚ o zásadách doručovania úradných písmností, OPÚ zverejňuje túto malú "pomôcku" pre podrobnejšie a presnejšie oboznámenie sa občanov s problematikou doručovania úradných písomností v konaní o pozemkových úpravách.

Problémy spôsobuje najmä pochopenie inštitútu doručovania verejnou vyhláškou.  Doručovanie verejnou vyhláškou je kvalifikovaný a zákonný spôsob doručovania a používa sa v doch prípadoch:

  1. ak to ustanovuje osobitný zákon (napr. zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, pričom tento osobitný zákon má v každom príprade prednosť pred Správnym poriadkom) alebo
  2. ak účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.

Zákonné podmienky doručovania písomnosti verejnou vyhláškou sú tak striktné a jasné, že automaticky vylučujú použitie iných druhov doručovania (napr. doručovanie do vlastných rúk). Tento druh doručovania má svoje opodstatnenie v právnej úprave, nakoľko aj ten účastník konania, ktorý nie je správnemu orgánu známy, a preto ho nemôže identifikovať alebo ten účastník konania, ktorého správny orgán síce identifikovať vie, ale nie je mu známy jeho pobyt, má možnosť dozvedieť sa o písomnosti, ktorá mu je určená.

OPÚ mieni dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, a pokiaľ je splnená čo i len jedna z podmienok ( bod 1. a 2.) doručovania verejnou vyhláškou, OPÚ použije tento spôsob doručovania úradných písomností,  čo je plne v súlade so zásadou zákonnosti zakotvenou v ust. § 3 ods. 1 Správneho poriadku, podľa ktorého správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností, ako aj s ust. čl. 2 ods. 2 prvej hlavy Ústavy SR, podľa ktorého štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

Tento spôsob doručovania úzko súvisí so zásadou rýchlosti a hospodárnosti zakotvenou v ust. § 3 ods. 4 Správneho poriadku podľa ktorého správne orgány sú povinné svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci. Ak to povaha veci pripúšťa, má sa správny orgán vždy pokúsiť o jej zmierne vybavenie. Správne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb.

 

Mgr. Katarína Vargová
18/09/11
Význam použitých skratiek

 

Skratka
Význam
MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
zákon Zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
OPÚ BA Obvodný pozemkový úrad v Bratislave
KPÚ BA Krajský pozemkový úrad v Bratislave
k. ú. katastrálne územie
KN kataster nehnuteľností
pozemkové úpravy
JPÚ jednoduché pozemkové úpravy
PPÚ projekt pozemkových úprav
ROEP register obnovenej evidencie pozemkov podľa zákona č. 180/1995
Z. z. v znení neskorších predpisov
ZÚPÚ združenie účastníkov pozemkových úprav
VZFU všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav
ZUNP zásady umiestnenia nových pozemkov
MÚSES miestny územný systém ekologickej stability
PVSZO plán verejných a spoločných zariadení a opatrení
PSZO plán spoločných zariadení a opatrení
SPF Slovenský pozemkový fond
SK BA Správa katastra Bratislava

 

 

 

 

Ubytovanie v Nitre