Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Bratislava

Pozemkové úpravy / PÚ Čunovo

05/06/13
Porovnanie nového a pôvodného stavu PÚ Čunovo

Porovnanie nového a starého stavu PÚ Čunovo

28/01/13
Verejná vyhláška, PÚ Čunovo

Verejná vyhláška, PÚ Čunovo, ktorou sa doručuje rozhodnutie OPÚ OPR č. 6556/12/479/10/MSO, zo dňa 25.01.2013, ktorým OPÚ OPR schvaľuje vykonanie projektu PÚ k.ú. Čunovo

27/11/12
Projekt PÚ Čunovo
PPÚ Čunovo
- Tento projekt je financovaný z prostriedkov EPFRV -
Zhotoviteľ Geoteam, s.r.o., Gunduličová 1,811 05 Bratislava
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Čunovo bolo vydané dňa 30.06.2003
Časový harmonogram 30.10.2003 - Bodové pole
30.12.2003 - Vytýčenie, zameranie a stabilizácia obvodu
30.06.2004 - Účelová mapa polohopisu
30.04.2005 - Účelová mapa výškopisu
30.11.2006 - Aktualizácia BPEJ a ohodnotenie pozemkov
30.06.2006 - Register pôvodného stavu
30.06.2006 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
30.06.2006 - Miestny územný systém ekologickej stability
30.06.2006 - Zásady na umiestnenie nových pozemkov
31.05.2009 - Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení
30.11.2010 - Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
31.11.2011 - Aktualizácia RPS a rozdeľovacieho plánu, vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov
30.11.2011 - Vytýčenie podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov
30.06.2012 - Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu, zrovnávacie zostavenie
16/07/09
Projekt PÚ Čunovo
PPÚ Čunovo
- Tento projekt je financovaný z prostriedkov EPFRV -
Zhotoviteľ Geoteam, s.r.o., Gunduličová 1,811 05 Bratislava
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Čunovo bolo vydané dňa 30.06.2003
Časový harmonogram 30.10.2003 - Bodové pole
30.12.2003 - Vytýčenie, zameranie a stabilizácia obvodu
30.06.2004 - Účelová mapa polohopisu
30.04.2005 - Účelová mapa výškopisu
30.11.2006 - Aktualizácia BPEJ a ohodnotenie pozemkov
30.06.2006 - Register pôvodného stavu
30.06.2006 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
30.06.2006 - Miestny územný systém ekologickej stability
30.06.2006 - Zásady na umiestnenie nových pozemkov
31.05.2009 - Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení
30.11.2010 - Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
31.11.2011 - Aktualizácia RPS a rozdeľovacieho plánu, vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov
30.11.2011 - Vytýčenie podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov
30.06.2012 - Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu, zrovnávacie zostavenie
27/11/12
VYhovenie protestu prokurátora

Vyhovenie protestu prokurátora zo dňa 05.09.2012

27/11/12
Schválenie vykonania projektu pozemkových úprav

Schválenie vykonania projektu PÚ Čunovo

20/04/12
Vyjadrenie OPÚ k podnetu podanému p. Ferenčákovou, Kamenskou a spol. na pozastavenie zápisu PPÚ Čunovo

Vyjadrenie OPÚ k podnetu podanému p. Ferenčákovou, Kamenskou a spol. na Okresnú prokuratúru BA II. na pozastavenie zápisu PPÚ Čunovo do katastra nehnuteľností do vyriešenia všetkých reštitučných konaní (cca. 180) v k. ú. Čunovo.

Mgr. Micheľ
29/07/09
Čunovo
Všeobecné zásady funkčného usporiadania
29/07/09
Čunovo
Všeobecné zásady funkčného uporiadania - verejná vyhláška
29/07/09
Čunovo
Register pôvodného stavu - schválenie
16/07/09
Čunovo
Evidenčná karta projektu
Ubytovanie v Nitre