Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Odbor prvostupňového rozhodovania OPÚ v Banskej Bystrici Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Banská Bystrica

Oznamy / Registre

05/04/07 Prehľad registrov v pôsobnosti úradu

Typ registra Katastrálne územie Zápis do KN

 • RPS
 • - Badín - 26.02.1999
 • RVP
 • - Vlkanová - 11.03.1996
 • RVP
 • - Kremnička - 29.05.1996
 • ZRPS
 • - Králiky - 19.05.1997
 • RvIN
 • - Králiky - 19.09.2005
 • ZRPS
 • - Donovaly - 18.05.1998
 • RvIN
 • - Donovaly - 09.02.2004
 • ZRPS
 • - Hiadeľ - 29.06.2001
 • RvIN
 • - Hiadeľ - 09.02.2004
 • ZRPS
 • - Moštenica - 06.04.1998
 • RvIN
 • - Moštenica - 01.12.2001
 • ZRPS
 • - Motyčky - 06.11.1998
 • RvIN
 • - Motyčky - 09.02.2004
 • ZRPS
 • - Radvaň - 25.05.1998
 • ZRPS - Tajov - 08.05.1996
 • RvIN
 • - Tajov - 21.06.2002
 • ROEP
 • - Brusno - 31.12.2003
 • ROEP
 • - Čerín - 08.02.2007
 • ROEP
 • - Čačín - 01.01.2007
 • ROEP
 • - Dolná Mičiná - 19.10.1999
 • ROEP
 • - Horná Mičiná - 21.12.1998
 • ROEP
 • - Kynceľová - 18.03.1998
 • ROEP
 • - Pohronský Bukovec -11.02.2003
 • ROEP
 • - Turecká - 27.10.2005
 • ROEP
 • - Medzibrod -spracováva sa
 • ROEP
 • - Staré Hory -21.04.2008
  Vysvetlivky :
  RPS - register pôvodného stavu (pozemky poľ.pôdy v extraviláne)
  RVP - register vlastníckych práv (pozemky v extraviláne)
  ZRPS - zjednodušený register pôvodného stavu (pozemky v extraviláne)
  RvIN - register v intraviláne (doplnené pozemky v intraviláne)
  ROEP - register obnovenej evidencie pozemkov (pozemky v celom katastrálnom území)


  Okrem uvedených registrov sú zapísané ROEP, ktorých správnym orgánom bola Správa katastra v nasledovných katastrálnych územiach : Senica, Nemce, Podlavice, Sásová, Selce, Uľanka, Banská Bystrica, Kostiviarska, Špania Dolina, Hrochoť, Šalková, Radvaň, Bečov, Sebedín, Slovenská Ľupča.

Ubytovanie v Nitre