Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Topoľčany

Oznamy / Ochrana a využívanie poľnohospodárskej pôdy

14/03/12 Agenda

Agendu ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov zabezpečuje Ing. Eva Kasalová.

 

Tlačivá si môžte stiahnúť do svojho počítača a vytlačiť

14/03/12 Vzor žiadosti

Žiadosť o zmenu druhu pozemku podľa § 11 zákona sa podáva ak pozemok:

a) pred 25. júnom 1992 vplyvom ľudskej činnosti zmenil svoj charakter a nezodpovedá poľnohospodárskej pôde.

b) bol administratívne odňatý z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a zanikol dôvod a účel odňatia, pričom nezmenil charakter poľnohospodárskej pôdy. 

14/03/12 Tlačivo

Bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo 

14/03/12 Žiadosť o vydanie stanoviska podľa § 17 ods. 2 zákona

Žiadosť o vydanie stanoviska podľa § 17 ods. 2  zákona č. 220/2004 Z. z. k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde

a) ak ide o umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely, na vstupné šachty, prečerpávacie stanice, vrty a studne, stožiare alebo iné objekty nadzemného a podzemného vedenia a výmera jednotlivých uvedených objektov nepresiahne 25 m2 a ak ide o jednorazovú zmenu druhu pozemku do 15 m2

b) ak ide o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku s výmerou do 5000 m2 (napr. pre potreby výstavby RD, chaty) v hraniciach zastavaného územia obce podľa § 2 písm. i)

c) ak ide o nehnuteľnosť, ktorej zastavaná plocha je do 25 m2, v území určenom územným plánom obce na záhradkárske účely, a ak ide o nehnuteľnosť, ktorej zastavaná plocha je do 25 m2, vo vinici.

14/03/12 Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa § 17 ods. 1 a 6 zákona

Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa § 17 ods. 1 a 6  zákona č. 220/2004 Z. z. o trvalom (dočasnom) odňatí poľnohospodárskej pôdy.

a) pri výstavbe mimo zastavaného územia obce   

Chceli by sme upozorniť občanov, aby si v tomto prípade pýtali potvrdenie  o BPEJ /bonitované pôdno-ekologické jednotky/ zo strany Správy katastra  ihneď pri žiadosti o vydanie LV nakoľko tým ušetria čas a často aj koľkové známky.

Ubytovanie v Nitre