Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Topoľčany

Oznamy / BPEJ

09/03/12 Žiadosť o určenie BPEJ /bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky/

V prílohe si môžte stiahnuť do počítača a vytlačiť vzor žiadosti o určenie kódu BPEJ

09/03/12 Informácie potrebné k žiadosti BPEJ

Podľa prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sa za vydanie údajov o BPEJ tunajším úradom účtuje:

  • správny poplatok vo výške 8,00 € za každých aj začatých 20 parciel, ktoré je možné použiť na právne úkony.

 

  • správny poplatok vo výške 3,00 € za každých aj začatých 20 parciel, ktoré nie je možné použiť na právne úkony.

 

Zoznam katastrálnych území, pre ktoré vydáva údaje o BPEJ

tunajší pozemkový úrad.

Stav k 01.08.2013

Bojná

Nemečky

Čermany

Nitrianska Blatnica

Dolné Chlebany

Nitrianska Streda

Horné Chlebany

Obsolovce

Horné Obdokovce

Orešany

Horné Štitáre

Solčianky

Hrušovany

Súlovce

Chrabrany

Svrbice

Jacovce

Tvrdomestice

Kovarce

Urmince

Krušovce

Veľké Dvorany

Kuzmice

Velušovce

Lipovník

Vozokany

Malé Dvorany

Závada

 

Pre zvyšné katastrálne územia okresu Topoľčany vydáva údaje o BPEJ Správa katastra Topoľčany, Bernolákova 1652, 955 01 Topoľčany.

Chceli by sme upozorniť občanov, aby si v tomto prípade pýtali potvrdenie zo strany Správy katastra  o BPEJ ihneď pri žiadosti o vydanie LV,  nakoľko tým ušetria čas a často  aj koľkové známky.

Ubytovanie v Nitre