Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Komárne Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Komárno

Oznamy / Záhradkové osady

03/07/13 Zo SZZ Dedina Mládeže - zverejnenie RPS

 Register pôvodného stavu (RPS) bol dňa 3.7.2013 zverejnený na úradnej tabuli ObPÚ Komárno a zaslané na zverejnenie na obec Dedina Mládeže

Zároveň bol doručený výpis z RPS každému účastníkovi, ktorého pobyt je známy. Účastníci majú možnosť podať námietky proti údajom RPS v lehote do 30 dní

03/07/13 Zo SZZ Vinič, lok. Berek, k.ú. Marcelová

Oznámenie o ukončení konania na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom záhradkovej osady Vinič, lok. Berek v k.ú. Marcelová a Radvaň nad Dunajom bolo nálezom nadriadeného orgánu, KPÚ v Nitre č. 2011/00201 dňa 22.8.2011 vyhlásené za nulitný úkon, a vo veci sa bude ďalej konať.

17/06/10 Zo SZZ Vinič, lok. Berek, k.ú. Marcelová

Oznámenie o ukončení konania na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom záhradkovej osady Vinič, lok. Berek v k.ú. Marcelová a Radvaň nad Dunajom zo dňa 16.6.2010 bolo zverejnené formou Verejnej vyhlášky na na úradnej tabuli správneho orgánu, obci Marcelová a Radvaň nad Dunajom  dňa 17.6.2010.

Ubytovanie v Nitre