Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad Košice - okolie Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Košice-okolie

Tento úrad má pôsobnosť v okresoch

  • Košice okolie

Príslušný obvodný pozemkový úrad v sídle kraja: Košice

Lokalizácia
Vítame Vás na internetovej stránke nášho úradu
výmera okresu Košice - okolie 1873535241 m2, číslo okresu 806, počet obcí 113, počet katastrálnych území 126. Ďalšie informácie získate kliknutím v ponuke na ľavej časti stránky.
Postup pre používanie mailovej komunikácie:
Všeobecná úradná mailová adresa je opu.ks@3s.land.gov.sk. V prípade, že sa rozhodnete komunikovať s konkrétnym zamestnancom, vyžiadajte si od neho potvrdenie prijatia mailu. Ak Vám toto potvrdenie nepríde, pošlite svoju požiadavku ešte raz na adresu opu.ks@3s.land.gov.sk. Táto požiadavka bude pridelená zastupujúcemu zamestnancovi na vybavenie.
Ak nás chcete navštíviť, pozrite si, kde sídlime kliknutím na mapu sídla úradu .
Otázky a pripomienky k našej internetovej stránke adresujte administrátorovi stránky

Úradná tabuľa (od 07/02/2007)

Zavrieť archív
Stránky   (1/5)   1 2 3 4 5 »»
20/09/13 | zvesené dňa: 27/10/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Zverejnenie rozhodnutia o vykonaní projektu Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Nová Polhora - verejná vyhláška

Obvodný pozemkový úrad Košice - okolie zverejňuje Rozhodnutie o schválení vykonania projektu Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Nová Polhora

07/06/13 | zvesené dňa: 24/06/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Zverejnenie nariadenia o vykonaní projektu Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Nová Polhora - verejná vyhláška

Obvodný pozemkový úrad Košice - okolie zverejňuje Nariadenie vykonania a Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní projektu Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Nová Polhora

02/04/13 | zvesené dňa: 04/05/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Monitorovacia správa projektu PÚ Cestice

Monitorovacia správa projektu PÚ Cestice

28/12/12 | zvesené dňa: 15/01/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Zverejnenie Rozhodnutia o schválení projektu Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Nová Polhora - verejná vyhláška

Obvodný pozemkový úrad Košice - okolie zverejňuje rozhodnutie o schválení projektu Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Nová Polhora.

11/12/12 | zvesené dňa: 18/01/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Oznámenie o aktualizácii spoločných a verejných zariadení a opatrení v obvode projektu Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Nová Polhora.

Obvodný pozemkový úrad Košice - okolie oznamuje zmenu spoločných a verejných zariadení a opatrení v obvode projektu Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Nová Polhora.

15/11/12 | zvesené dňa: 01/01/70 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Evidenčná karta projektu pozemkových úprav Cestice

Evidenčná karta projektu pozemkových úprav Cestice

18/10/12 | zvesené dňa: 31/10/12 | Umiestnenie: Úradná tabuľa
Informácia o výbere č. 2012/1/800 na voľné štátnozamestnanecké miesto v služobnom úrade KPÚ Košice, organizačný útvar OPÚ Trebišov

Zverejnenie informácií o výbere č. 2012/1/800 na voľné štátnozamestnanecké miesto v služobnom úrade KPÚ Košice, organizačný útvar OPÚ Trebišov

17/09/12 | zvesené dňa: 31/10/12 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Schválenie zásad na umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav Cestice

             Protokol o výsledku schvaľovania a platnosti zásad na umiestnenie nových pozemkov PPÚ Cestice, podľa § 11 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení

             Zásady na umiestnenie nových pozemkov v obvode PÚ Cestice - oznámenie o platnosti

14/08/12 | zvesené dňa: 31/08/12 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Schválenie vykonania projektu pozemkových úprav Dvorníky-Včeláre - verejná vyhláška

Obvodný pozemkový úrad Košice-okolie rozhodnutím č. 2012/00780/2-6 KZ zo dňa 9. augusta 2012 podľa § 14 ods. 4 zákona NR SR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov schválil vykonanie projektu pozemkových úprav Dvorníky-Včeláre v katastrálnych územiach Dvorníky a Včeláre. Dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav Dvorníky-Včeláre sa podľa § 14 ods. 4 zákona o pozemkových úpravách nadobudne vlastníctvo k novým pozemkom alebo právo na vyrovnanie v peniazoch.

23/05/12 | zvesené dňa: 01/01/70 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Zverejnenie návrhu Rozdeľovacieho plánu v obvode projektu Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Nová Polhora

Obvodný pozemkový úrad Košice - okolie zverejňuje návrh Rozdeľovacieho plánu v obvode projektu Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú, Nová Polhora.

10/02/12 | zvesené dňa: 17/03/12 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Rozhodnutie - Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia kat. územie Cestice

Rozhodnutie - Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia kat. územie Cestice, podľa §10 odst. 6 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení

31/01/12 | zvesené dňa: 16/02/12 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Trebejov

Dňa 30.11.2011 bola na Obvodný pozemkový úrad Košice-okolie doručená žiadosť spoločnosti Carmeuse Slovakia s.r.o. so sídlom Slavec 179 na vykonanie pozemkových úprav podľa § 8b zákona č.330/1991 Zb. v lokalite "Lom Trebejov" formou jednoduchých pozemkových úprav.

Po preskúmaní žiadosti v súlade s §7 ods.2 zákona Obvodný pozemkový úrad Košice-okolie nariadil dňa 20.01.2012 konanie o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie).

23/01/12 | zvesené dňa: 24/02/12 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav Dvorníky-Včeláre

Obvodný pozemkový úrad Košice-okolie vydal verejnú vyhlášku č. 2012/00780 zo dňa 20. 1. 2012 Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav Dvorníky-Včeláre v katastrálnych územiach Dvorníky a Včeláre

 

06/12/11 | zvesené dňa: 23/12/11 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav Dvorníky-Včeláre - verejná vyhláška

Obvodný pozemkový úrad košice-okolie vydal rozhodnutie č. A/2011/00944/493KZ zo dňa 5. 12. 2011 o schválení projektu pozemkových úprav Dvorníky-Včeláre v katastrálnych územiach Dvorníky a Včeláre a zverejňuje ho formou verejnej vyhlášky

08/11/11 | zvesené dňa: 11/12/11 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
" VEREJNÁ VYHLÁŠKA "

Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v kat. území Cestice

04/10/11 | zvesené dňa: 01/01/70 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Schválenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v projekte Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Nová Polhora

Obvodný pozemkový úrad Košice - okolie dňa 30. 9. 2011 schválil Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v projekte Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Nová Polhora

16/09/11 | zvesené dňa: 01/01/70 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Zverejnenie návrhu Zásad na umiestnenie nových pozemkov projektu jednoduchých pozemkových úprav Nová Polhora

Zverejnenie návrhu Zásad na umiestnenie nových pozemkov projektu jednoduchých pozemkových úprav Nová Polhora

09/09/11 | zvesené dňa: 01/01/70 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Rozhodnutie o schválení vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav Nižná Kamenica (Kertaľky)

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav Nižná Kamenica (Kertaľky)

22/06/11 | zvesené dňa: 01/01/70 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Zverejnenie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v projekte Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. nová Polhora

Obvodný pozemkový úrad Košice - okolie zverejňuje návrh Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v projekte Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Nová Polhora

18/05/11 | zvesené dňa: 01/01/70 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Nariadenie vykonania pozemkových úprav JPÚ Nižná Kamenica (Kertaľky) Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní v obvode projektu JPÚ Nižná Kamenica (Kertaľky)

Nariadenie vykonania pozemkových úprav JPÚ Nižná Kamenica (Kertaľky)

Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní v obvode projektu JPÚ Nižná Kamenica (Kertaľky)

Stránky   (1/5)   1 2 3 4 5 »»
Ubytovanie v Nitre