Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Ružomberku Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Ružomberok

Tento úrad má pôsobnosť v okresoch

  • Ružomberok

Príslušný obvodný pozemkový úrad v sídle kraja: Žilina

Lokalizácia

Úradná tabuľa (od 07/02/2007)

Zavrieť archív
Stránky   (1/4)   1 2 3 4 »»
04/09/13 | zvesené dňa: 19/09/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
JPÚ Komjatná - Verejná Vyhláška – zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav Komjatná – Panská lúka v katastrálnom území Komjatná

Obvodný pozemkový úrad v Ružomberku a Obec Komjatná v zmysle § 24, ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a § 26 zákona c. 71/67 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov z v o l á v a ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav Komjatná – Panská lúka v katastrálnom území Komjatná na deň 18. septembra 2013 (t.j. streda) od 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Komjatnej.

08/11/12 | zvesené dňa: 26/11/12 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
JPÚ Liptovské Revúce – Nižný Bán - schválenie VZFU - rozhodnutie

Obvodný pozemkový úrad v Ružomberku (ďalej len „ObPÚ“) ako príslušný orgán v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. (ďalej len zákon) o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,  pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 46 z. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol podľa § 10 ods. 6 zákona  o  s ch v á l e n í všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav Liptovské Revúce – Nižný Bán v katastrálnom území Liptovské Revúce, okres Ružomberok.

11/09/12 | zvesené dňa: 12/10/12 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
JPÚ Liptovské Revúce – Nižný Bán - zverejnenie VZFU - Verejná vyhláška

Verejná vyhláška - podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov, Obvodný pozemkový úrad v Ružomberku, ako príslušný správny orgán  z v e r e j ň u j e  všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav  Liptovské Revúce – Nižný Bán

12/06/12 | zvesené dňa: 13/07/12 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
JPÚ Liptovské Revúce - zverejnenie RPS - Verejná vyhláška

Verejná vyhláška - podľa § 10 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov, Obvodný pozemkový úrad v Ružomberku, ako príslušný správny orgán  z v e r e j ň u j e  register pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav Liptovské Revúce – Nižný Bán.

17/04/12 | zvesené dňa: 03/05/12 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ L. Štiavnica - Schválenie vykonania projektu pozemkových úprav

Verejná vyhláška - podľa § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových úpravách“) Obvodný pozemkový úrad v Ružomberku, ako príslušný správny orgán  s ch v a ľ u j e vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Liptovská Štiavnica, obec Liptovská Štiavnica, okres Ružomberok, schváleného rozhodnutím č. ObPÚ-2008/00014/2012/001810/13V zo dňa 04.04.2010.

09/03/12 | zvesené dňa: 26/03/12 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
JPÚ Komjatná

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav (ďalej len „prípravné konanie“) podľa § 7 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb..

26/10/11 | zvesené dňa: 11/11/11 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ L.Štiavnica - nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v k.ú. L. Štiavnica

Obvodný pozemkový úrad v Ružomberku, ako príslušný orgán v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) podľa § 14 ods. 1 zákona  n a r i a ď u j e vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Liptovská Štiavnica, obec Liptovská Štiavnica, okres Ružomberok, schváleného rozhodnutím ObPÚ č. PÚ-2011/00014 – RP-RNS zo dňa 21.09.2011, ktorého zhotoviteľom je GEODÉZIA Žilina, a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina.

24/10/11 | zvesené dňa: 24/11/11 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ Martinček – oznámenie o platnosti ZUNP

Obvodný pozemkový úrad v Ružomberku /ďalej len ObPÚ v Ružomberku/ ako príslušný orgán podľa § 5 ods.5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení platných predpisov /ďalej len „zákon“/ ako i podľa § 11 ods.23 zákona

o z n a m u j e, že Zásady na umiestnenie nových pozemkov v obvode pozemkových úprav Martinček (ďalej len „ZUNP“), ktoré boli zverejnené verejnou vyhláškou od 22.07.2011 do 22.08.2011 a doručené známym vlastníkom, sú platné.

22/09/11 | zvesené dňa: 07/10/11 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ L.Štiavnica - Schválenie projektu pozemkových úprav (Grafická časť rozdeľovacieho plánu projektu pozemkových úprav)

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu - zobrazenie grafickej časti podľa záznamov podrobného merania zmien (ZPMZ č. 883, 884)

22/09/11 | zvesené dňa: 07/10/11 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ L.Štiavnica - Schválenie projektu pozemkových úprav (Grafická časť rozdeľovacieho plánu projektu pozemkových úprav)

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu - zobrazenie grafickej časti podľa záznamov podrobného merania zmien (ZPMZ č. 880, 881, 882)

22/09/11 | zvesené dňa: 07/10/11 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ L.Štiavnica - Schválenie projektu pozemkových úprav (Grafická časť rozdeľovacieho plánu projektu pozemkových úprav)

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu - zobrazenie grafickej časti podľa záznamov podrobného merania zmien (ZPMZ č. 877, 878, 879)

22/09/11 | zvesené dňa: 07/10/11 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ L.Štiavnica - Schválenie projektu pozemkových úprav (Grafická časť rozdeľovacieho plánu projektu pozemkových úprav)

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu - zobrazenie grafickej časti podľa záznamov podrobného merania zmien (ZPMZ č. 874, 875, 876)

22/09/11 | zvesené dňa: 07/10/11 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ L.Štiavnica - Schválenie projektu pozemkových úprav (Grafická časť rozdeľovacieho plánu projektu pozemkových úprav)

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu - zobrazenie grafickej časti podľa záznamov podrobného merania zmien (ZPMZ č. 871, 872, 873)

22/09/11 | zvesené dňa: 07/10/11 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ L.Štiavnica - Schválenie projektu pozemkových úprav (Grafická časť rozdeľovacieho plánu projektu pozemkových úprav)

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu - zobrazenie grafickej časti podľa záznamov podrobného merania zmien (ZPMZ č. 870)

22/09/11 | zvesené dňa: 07/10/11 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ L.Štiavnica - Schválenie projektu pozemkových úprav (Grafická časť rozdeľovacieho plánu projektu pozemkových úprav)

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu - zobrazenie grafickej časti podľa záznamov podrobného merania zmien (Prehľad ZPMZ)

22/09/11 | zvesené dňa: 07/10/11 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ L.Štiavnica - Schválenie projektu pozemkových úprav

Verejná vyhláška - V zmysle § 13 ods. 6 zákona c. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov  s Obvodný pozemkový úrad v Ružomberku, ako príslušný správny orgán schvaľuje Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Liptovská Štiavnica.

22/07/11 | zvesené dňa: 22/08/11 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ Martinček – zverejnenie ZUNP

Obvodný pozemkový úrad v Ružomberku ako orgán príslušný podľa § 5 ods.5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení jeho zmien a doplnkov ( ďalej len „ zákon „ ) a  v zmysle § 11 ods. 23 zákona  z v e r e j ň u j e  zásady na umiestnenie nových pozemkov k.ú. Martinček, ktoré sú súčasťou projektu pozemkových úprav v k.ú. Martinček.

11/04/11 | zvesené dňa: 27/04/11 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ Martinček - schválenie VZFU - rozhodnutie

Obvodný pozemkový úrad v Ružomberku (ďalej len „ObPÚ“) ako príslušný orgán v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. (ďalej len zákon) o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,  pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 46 z. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol podľa § 10 ods. 6 zákona  o  s ch v á l e n í všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území  Martinček, okres Ružomberok.

04/04/11 | zvesené dňa: 20/04/11 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia ZÚPÚ

Obvodný pozemkový úrad v Ružomberku a Obec Liptovské Revúce v zmysle § 24, ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a § 26 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov z v o l á v a ustanovujúce  zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Liptovské Revúce – Nižný Bán na deň 15. mája 2011 (t.j. nedeľa) od 14:30 hod. v sále kultúrneho domu v Liptovských Revúcach.

07/02/11 | zvesené dňa: 23/02/11 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
JPÚ Liptovské Revúce - Rozhodnutie o povolení pozemkových úprav podľa § 8 ods. 1 v nadväznosti na § 8b ods.1 zákona č. 330/1991 Zb.

Povolenie pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav podľa § 8 ods. 1 v nadväznosti na § 8b ods.1 zákona č. 330/1991 Zb.

Stránky   (1/4)   1 2 3 4 »»
Ubytovanie v Nitre