Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Topoľčany

Tento úrad má pôsobnosť v okresoch

  • Topoľčany

Príslušný obvodný pozemkový úrad v sídle kraja: Nitra

Lokalizácia

Podľa § 8 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa k 01.10.2013 ruší Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch a jeho pôsobnosť podľa § 9 ods. 4 zákona prechádza na Okresný úrad v Topoľčanoch.

http://www.minv.sk/?pozemkovy-a-lesny-odbor-30

Do pôsobnosti tunajšieho odboru patrí celý okres Topoľčany, ktorý sa rozprestiera na ploche 59 770 ha, s počtom obyvateľov 73 985. V okrese Topoľčany sa nachádza 54 obcí z toho jedno mesto. Okres administratívne patrí do Nitrianskeho kraja.

Kde nás nájdete?
  • Budova Okresného úradu Topoľčany, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany, 4. poschodieKedy nás navštíviť/kontaktovať?
  • náš úrad vydáva rozhodnutie/stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde, ktoré je jedným z podmienok udelenia stavebného povolenia pri výstavbe (napr. RD).
  • náš úrad vydáva potvrdenie o BPEJ, ak v danom katastrálnom území nebol ukutočnení ROEP(register obnovenej evidencie pozemkov) , ktoré je nutné priložiť ku žiadosti o vydanie rozhodnutia pri výstavbe mimo zastavaného územia (v extraviláne) obce.
  • náš úrad prešetruje a rieši zaburinenosť poľnohospodárskej pôdy podľa § 3 zákona č. 220/2004 Z.z.
  • náš úrad rieši reštitučné podania o navrátenie vlastníctva k pozemkom podľa zákonov č. 229/1991 Zb. a 503/2003 Z.z.
  • pri informáciach o stave projektov pozemkových úprav v okrese Topoľčany, alebo v prípade akejkoľvek problematiky týkajúcej sa oblasti poľnohospodárskej pôdy.

Bližšie informácie získate na našej internetovej stránke a najmä v sekcii "Oznamy", kde sme pre Vás pripravili vzory najpoužívanejších tlačív, ktoré Vám uľahčia komunikáciu s našim úradom.

S pozdravom zamestnanci OPÚ Topoľčany

Úradná tabuľa (od 07/02/2007)

Zavrieť archív
Stránky   (1/2)   1 2 »»
25/09/13 | zvesené dňa: 11/10/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ Nemčice

Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch, týmto oznamuje, že Správa katastra Topoľčany zapísala dňa 20.09.2013 Projekt pozemkových úprav v k.ú. Nemčice do katastra nehnuteľností. Vlastníkom pôdy v obvode projektu boli založené nové listy vlastníctva podľa rozdeľovacieho plánu. 

01/07/13 | zvesené dňa: 12/07/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ Preseľany

Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch týmto oznamuje, že Správa katastra Topoľčany zapísala dňa 29.05.2013 Projekt pozemkových úprav v k.ú. Preseľany do katastra nehnuteľností. Vlastníkom pôdy v obvode projektu boli založené nové listy vlastníctva podľa rozdeľovacieho plánu.

07/06/13 | zvesené dňa: 15/06/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Prípravné konanie PPÚ Podhradie

Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch oznamuje, že v piatok dňa 14.06.2013 sa uskutoční stretnutie pracovníkov úradu s vlastníkmi nehnuteľností v kat. území Podhradie. Témou stretnutia bude prezentácia a vysvetlenie základných pojmov k pripravovaným pozemkovým úpravám. Prezentácia sa bude konať v Kultúrnom dome v Podhradí o 18:00 hod. V prílohe si môžete stiahnúť informačný list k pozemkovým úpravám.

 

S pozdravom pracovníci OPÚ Topoľčany

24/05/13 | zvesené dňa: 10/06/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Verejná vyhláška - Prípravné konanie o pozemkových úpravách v kat. území Podhradie

Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch nariaďuje konanie o pozemkových úpravách v kat. území Podhradie

16/05/13 | zvesené dňa: 31/05/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ Oponice

Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch, týmto oznamuje, že Správa katastra Topoľčany zapísala dňa 22.04.2013 Projekt pozemkových úprav v k.ú. Oponice do katastra nehnuteľností. Vlastníkom pôdy v obvode projektu boli založené nové listy vlastníctva podľa rozdeľovacieho plánu. 

06/03/13 | zvesené dňa: 25/03/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Rozhodnutie o schválení vykonania projektu

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu PÚ Nemčice

26/11/12 | zvesené dňa: 11/12/12 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav k.ú. Oponice

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu

17/04/12 | zvesené dňa: 03/05/12 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Nariadenie vykonania projektu PÚ Nemčice

Nariadenie vykonania projektu PÚ  Nemčice

13/03/12 | zvesené dňa: 30/03/12 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Rozhodnutie o schváleni PPÚ Nemčice

Rozhodnutie o schváleni PPÚ Nemčice

23/01/12 | zvesené dňa: 06/02/12 | Umiestnenie: Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Nariadenie vykonania projektu PÚ  Preseľany

23/01/12 | zvesené dňa: 06/02/12 | Umiestnenie: Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Príprvné konanie   Biskupová

23/01/12 | zvesené dňa: 06/02/12 | Umiestnenie: Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Príprvné konanie   Belince

23/01/12 | zvesené dňa: 06/02/12 | Umiestnenie: Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Príprvné konanie   Malé Ripňany

22/09/11 | zvesené dňa: 07/10/11 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav k.ú. Ludanice

Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ Ludanice

30/06/11 | zvesené dňa: 01/01/70 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Projekt pozemkových úprav k.ú. Nemčice

Sprievodny list k výpisu RNS

27/05/11 | zvesené dňa: 24/06/11 | Umiestnenie: Úradná tabuľa
Zverejnenie Projektu PÚ

Zverejnenie projektu pozemkových úprav

17/03/11 | zvesené dňa: 18/03/11 | Umiestnenie: Úradná tabuľa
Zverejnenie Projektu PÚ

Verejná vyhláška

08/09/10 | zvesené dňa: 01/01/70 | Umiestnenie: Oznamy
Pozvánka PPÚ k.ú. Nemčice

Pozvánka

26/04/10 | zvesené dňa: 01/01/70 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Nariadenie vykonanie PÚ k.ú. Ludanice

Plán prechodu hospodárenia v novom usporiadaní

Plán PHNU-graficky

26/04/10 | zvesené dňa: 01/01/70 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Nariadenie vykonanie PÚ k.ú. Ludanice

Nariadenie vykonania PÚ

Stránky   (1/2)   1 2 »»
Ubytovanie v Nitre