Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Komárne Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Komárno

Tento úrad má pôsobnosť v okresoch

  • Komárno

Príslušný obvodný pozemkový úrad v sídle kraja: Nitra

Lokalizácia

Úradná tabuľa (od 07/02/2007)

Zavrieť archív
Stránky   (1/4)   1 2 3 4 »»
03/09/09 | zvesené dňa: 05/06/09 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Nariadenie PPÚ Svätý Peter
Rozhodnutie o nariadení PPÚ Svätý Peter bolo doručené účastníkom verejnou vyhláškou dňa 20.5.2009
30/08/13 | zvesené dňa: 30/09/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia JPÚ Nesvady

Návrh Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (ďalej len VZFUÚ) bol zverejnený verejnou vyhláškou na obci dňa 30.8.2013 po dobu 30 dní
Zároveň bolo oznámené dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám, ktoré chránia verejné záujmy aby sa v lehote 30 dní k návrhu VZFUÚ vyjadrili
Počas 30 dní je možné do návrhu VZFUÚ nahliadnuť na obci
Účastníci majú možnosť podať námietky proti návrhu VZFUÚ v lehote do 30 dní
Po prejednaní námietok obvodný pozemkový úrad rozhodne o schválení VZFU

12/07/13 | zvesené dňa: 29/07/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Schválenie vykonania projektu pozemkových úprav Iža

Rozhodnutie o schválení vykonania pozemkových úprav v k.ú. Iža - verejná vyhláška

Dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia zanikne vlastníctvo k pôvodným pozemkom a nadobudne sa vlastníctvo k novým pozemkom. Dňom 31.10.2013  zaniknú  nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom.

 

03/07/13 | zvesené dňa: 18/07/13 | Umiestnenie: Oznamy
Zo SZZ Dedina Mládeže - zverejnenie RPS

 Register pôvodného stavu (RPS) bol dňa 3.7.2013 zverejnený na úradnej tabuli ObPÚ Komárno a zaslané na zverejnenie na obec Dedina Mládeže

Zároveň bol doručený výpis z RPS každému účastníkovi, ktorého pobyt je známy. Účastníci majú možnosť podať námietky proti údajom RPS v lehote do 30 dní

28/03/13 | zvesené dňa: 13/04/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Schválenie vykonania projektu pozemkových úprav Chotín

Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ Chotín - verejná vyhláška

Dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia zanikne vlastníctvo k pôvodným pozemkom a nadobudne sa vlastníctvo k novým pozemkom. Týmto dňom  zaniknú aj nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom a zaniká zároveň aj užívanie pozemkov vyčlenených podľa § 15 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v rámci zjednodušených a zrýchlených postupov.
19/03/13 | zvesené dňa: 03/04/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Zásady umiestnenia nových pozemkov v obvode PPÚ Martovce (ZUNP)

                ObPÚ Komárno týmto zverejňuje Zásady umiestnenia nových pozemkov v PPÚ Martovce (ďalej len "ZUNP"). Zásady  boli dohodnuté so Združením účastníkov PPÚ Martovce dňa 15.1.2013. Majú textovú a grafickú časť. Súčasne sa ZUNP doručujú všetkým známym vlastníkom do vlastných rúk.   

13/02/13 | zvesené dňa: 28/02/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Zásady umiestnenia nových pozemkov v PPÚ Svätý Peter

      ObPÚ Komárno týmto zverejňuje Zásady umiestnenia nových pozemkov v PPÚ Svätý Peter (ďalej len "ZUNP"). Zásady  boli dohodnuté so Združením účastníkov PPÚ Svätý Peter dňa 14.1.2013. Majú textovú a grafickú časť. Súčasne sa ZUNP doručujú všetkým známym vlastníkom do vlastných rúk. 

04/02/13 | zvesené dňa: 22/02/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Schválenie Všeobecných zásad usporiadania územia PPÚ Martovce

    Schválenie Všeobecných zásad usporiadania územia (ďalej len VZFUÚ) bolo zverejnené verejnou vyhláškou na obci dňa 6.2.2013 po dobu 15 dní.

25/01/13 | zvesené dňa: 11/02/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Schválenie Všeobecných zásad usporiadania územia PPÚ Svätý Peter

  Schválenie Všeobecných zásad usporiadania územia (ďalej len VZFUÚ) bolo zverejnené verejnou vyhláškou na obci dňa 25.1.2013 po dobu 15 dní.

09/11/12 | zvesené dňa: 26/11/12 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Schválenie vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav Veľké Kosihy

Rozhodnutie o schválení vykonania JPÚ Veľké Kosihy - verejná vyhláška

Dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia zanikne vlastníctvo k pôvodným pozemkom a nadobudne sa vlastníctvo k novým pozemkom. Týmto dňom  zaniknú aj nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom.

15/10/12 | zvesené dňa: 16/11/12 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode PPÚ Martovce (VZFUÚ)

  Návrh VZFUÚ je zverejnený verejnou vyhláškou na obci od dňa 17.10.2012 po dobu 30 dní
Zároveň bolo oznámené dotknutým orgánom štátnej správy aby sa v lehote 30 dní k návrhu VZFUÚ vyjadrili.
Počas 30 dní je možné do návrhu VZFUÚ nahliadnuť na Obecnom úrade Martovce. Účastníci majú možnosť podať námietky proti návrhu VZFUÚ v lehote do 30 dní od zverejnenia.
Po prejednaní námietok obvodný pozemkový úrad rozhodne o schválení VZFUÚ.

03/09/12 | zvesené dňa: 05/10/12 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode PPÚ Svätý Peter (VZFUÚ)

  Návrh VZFUÚ je zverejnený verejnou vyhláškou na obci od dňa 5.9.2012 po dobu 30 dní
Zároveň bolo oznámené dotknutým orgánom štátnej správy aby sa v lehote 30 dní k návrhu VZFUÚ vyjadrili
Počas 30 dní je možné do návrhu VZFUÚ nahliadnuť na Obecnom úrade Svätý Peter. Účastníci majú možnosť podať námietky proti návrhu VZFUÚ v lehote do 30 dní od zverejnenia.
Po prejednaní námietok obvodný pozemkový úrad rozhodne o schválení VZFUÚ.

16/07/12 | zvesené dňa: 15/08/12 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Register pôvodného stavu JPÚ Nesvady

      Register pôvodného stavu (RPS) bol dňa 16.7.2012 zverejnený na obci,
- verejná vyhláška je na úradnej tabuli OcÚ a elborát RPS je k nahliadnutiu na obecnom úrade Nesvady počas 30dní od zverejnenia.
Každý známy vlastník so známym pobytom dostane v nasledovných dňoch do vlastných rúk doručený list ObPÚ a výpis z RPS, proti údajom  môže podať námietky v lehote do 30 dní od doručenia
- spolu z výpisom z RPS dostane "Informáciu",  o pozemkových úpravách,
- účastníci, ktorí sa doposiaľ neprihlásili o účasť na pozemkových úpravách dostanú aj oznámenie o tom, že ich v konaní zastupuje SPF,
- títo účastníci dostanú aj tlačivo "Prihláška do pozemkových úprav", v prípade ak sa chcete dať zastupovať rodinným príslušníkom, alebo inou osobou je tu aj vzor "Splnomocnenia", 
 

06/06/12 | zvesené dňa: 18/06/12 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Register pôvodného stavu PPÚ Martovce

  Register pôvodného stavu (ďalej len "RPS") bol zverejnený verejnou vyhláškou na obci Martovce. Zároveň bol doručený Združeniu účastníkov PPÚ Martovce.
Zároveň bol doručený výpis z RPS každému účastníkovi, ktorého pobyt je známy.
Počas 30 dní je možné do RPS nahliadnuť na obci Martovce. Účastníci môžu podať námietky proti údajom RPS v lehote do 30 dní.
Po rozhodnutí o námietkach obvodný pozemkový úrad RPS schváli.

06/06/12 | zvesené dňa: 20/06/12 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav Iža

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení PPÚ Iža (17.2.2012), vydalo ObPÚ dňa 4.6.2012 nariadenie vykonania PPÚ Iža. Nariadenie je zverejnené formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli správneho orgánu a obce Iža od 6.6.2012. Spolu s nariadením zverejnil dohodnutý "Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní".

01/06/12 | zvesené dňa: 18/06/12 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Nariadenie vykonania jednoduchých pozemkových úprav Veľké Kosihy

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení PJPÚ Veľké Kosihy (14.5.2012), vydalo ObPÚ dňa 29.5.2012 nariadenie vykonania PJPÚ Veľké Kosihy. Nariadenie je zverejnené formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli správneho orgánu a obce Veľké Kosihy od 1.6.2012. Spolu s nariadením zverejnil dohodnutý "Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní".

03/05/12 | zvesené dňa: 14/05/12 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Schválenie projektu jednoduchých pozemkových úprav Veľké Kosihy

Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Veľké Kosihy  (ďalej len PJPÚ Veľké Kosihy)bol schválený týmto rozhodnutím.

20/02/12 | zvesené dňa: 22/03/12 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Projekt jednoduchých pozemkových úprav Veľké Kosihy

Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Veľké Kosihy  (ďalej len PJPÚ Veľké Kosihy) je zverejnený verejnou vyhláškou na obci Veľké Kosihy a ObPÚ Komárno.
Zároveň bol doručený Združeniu účastníkov PJPÚ Veľké Kosihy. Zároveň sa postupne doručujú výpisy z rozdeľovacieho plánu nových pozemkov (ďalej len RPUV) každému účastníkovi, ktorého pobyt je známy.
Počas 30 dní je možné do projektu nahliadnuť na obci Veľké Kosihy, počas stránkových hodín. Účastníci majú možnosť podať námietky proti údajom RPUV v lehote do 30 dní od zverejnenia resp. doručenia
Po rozhodnutí o námietkach obvodný pozemkový úrad PJPÚ Veľké Kosihy schváli.

06/02/12 | zvesené dňa: 21/02/12 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Krátke Kesy

              Rozhodnutie o nariadení prípravného konania bolo zverejnené na obci 6.2.2012

06/02/12 | zvesené dňa: 21/02/12 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Šrobárová

            Rozhodnutie o nariadení prípravného konania bolo zverejnené na obci 6.2.2012

Stránky   (1/4)   1 2 3 4 »»
Ubytovanie v Nitre